Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

SurvivedGirl
8069 8777
SurvivedGirl
3305 2026
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Nikt nie ma prawa powiedzieć: "Nie becz! Uspokój się!" Nie wszyscy potrafią panować nad swoją wrażliwością i nie wszyscy potrafią płakać. Nie można krzyczeć na kogoś, kto z bólu krzyczy.
— ŚP. Kardynał Franciszek Macharski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaJakisproblem Jakisproblem
SurvivedGirl
2011 291b
Reposted fromzelka zelka viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
Summer  | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
SurvivedGirl
0538 8ee0
Reposted frommarvelous marvelous viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
7132 041f
SurvivedGirl
9132 e215 500
4410 952d 500
SurvivedGirl
0122 8f6a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaHatedRuda HatedRuda
SurvivedGirl
SurvivedGirl
7125 9b3f
Reposted frombarkwithme barkwithme viagdziejestola gdziejestola
SurvivedGirl
Myśli tego rodzaju dekoncentrują, ale też ten brak cudzego ciała czasami daje o sobie znać. To lekki, tępy ból, którego źródła nie da się do końca określić. Taki trochę nie w ciele, zawieszony nad tobą. Swędzenie. Nieobecność. Cichy brak.
— Żulczyk, Ślepnąc od świateł
SurvivedGirl
9613 45f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola

September 29 2016

SurvivedGirl
6142 4322 500
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
SurvivedGirl
SurvivedGirl
8512 2b07
Reposted fromsecretoflife secretoflife viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl