Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

SurvivedGirl
6286 7be7
SurvivedGirl
5090 10ed
Reposted fromcaraseen caraseen viamagolek22 magolek22
SurvivedGirl
W rzeczywistości nic więcej nie istnieje, tylko to, co czujesz.
— Carlos Castaneda
Reposted fromStonerr Stonerr viamagolek22 magolek22
SurvivedGirl
Reposted fromweightless weightless viabadblood badblood
SurvivedGirl
6560 1e62 500
Reposted fromohshit ohshit viabadblood badblood
SurvivedGirl
0373 0720 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
SurvivedGirl
0379 b000 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
SurvivedGirl
SurvivedGirl
SurvivedGirl
1030 800b
Reposted fromWecanbeheroes Wecanbeheroes viaHatedRuda HatedRuda
SurvivedGirl
SurvivedGirl
0571 abf2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
SurvivedGirl
SurvivedGirl
Trzeba nauczyć się samemu zasypiać, nie dać się... ani bezsenności, ani snom. Samemu robić rano jedną kawę, a wieczorem grzać dłonie herbatą, mnóstwem herbaty. I nigdy nie pozwolić, żeby wątpliwości przejęły nad Tobą kontrolę. Iść do przodu, cokolwiek by się nie działo. Nie patrzeć wstecz i nie zastanawiać się, które decyzje były dobre, a które mogły na zawsze wszystko zniszczyć.  Żyj, bo masz 20 lat i w sumie wszystko przed Tobą. 
— You learn to live without.

August 24 2016

SurvivedGirl
7147 0410
Reposted fromAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
7154 ed33 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
Be happy. Even if the only thing that makes you happy is your morning tea. Live for that morning tea intake. Make it marvelous. Get excited about it. Buy mugs, buy a tea maker, buy a massive stock of teas so you can have an endless variety. Maybe learn how to make it, open up a tea business. Let that small happiness, whatever it is, become your passion. It’s what will keep you alive.
SurvivedGirl
Reposted fromroxanne roxanne viaHatedRuda HatedRuda
SurvivedGirl
SurvivedGirl
3632 8986
Reposted fromhippocampvs hippocampvs viaHatedRuda HatedRuda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl