Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

7841 cc29 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaM-M M-M
4691 1c9b 500

cedorsey:

Enchanted Forest
Photo Credit: (demonio74)

SurvivedGirl
0478 05ad 500

March 25 2017

SurvivedGirl
SurvivedGirl
5465 a243
SurvivedGirl
SurvivedGirl
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
0936 e3e7 500
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaxannabelle xannabelle

March 19 2017

SurvivedGirl
9663 318e 500
Reposted fromribka ribka viabadblood badblood
SurvivedGirl

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie. 

— Anthony de Mello
Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood
SurvivedGirl
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood
SurvivedGirl
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viabadblood badblood
SurvivedGirl
chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei
— hurt
Reposted fromMirelnie Mirelnie viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viayourheartbeat yourheartbeat
SurvivedGirl
5067 c343
Reposted fromwakingthewitch wakingthewitch viamefir mefir
5859 6ebe 500
Reposted fromerial erial viamefir mefir

March 18 2017

SurvivedGirl
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl