Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

6339 2f76

February 19 2017

SurvivedGirl
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouuung youuung
SurvivedGirl
4376 c75d
SurvivedGirl
6042 1b99
Reposted fromlaters laters viaw-a w-a
SurvivedGirl
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaw-a w-a
SurvivedGirl
6049 f71a
Reposted fromlaters laters viaw-a w-a
SurvivedGirl
6070 4571
words and actions
Reposted fromlaters laters viaw-a w-a
SurvivedGirl
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viayouuung youuung
SurvivedGirl
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaphilomath philomath
It takes courage to grow up and become who you really are
— E.E. Cummings  (via versteur)
Reposted fromink ink viaphilomath philomath
SurvivedGirl
2920 28d6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
7566 3b2b
SurvivedGirl
9215 7aaf
Reposted frompastelowe pastelowe viamakemewannadie makemewannadie
SurvivedGirl
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viamakemewannadie makemewannadie
SurvivedGirl
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
SurvivedGirl
Naprawdę odważnym jest się tylko wtedy, gdy się wie jeszcze przed walką, że się dostanie cięgi, ale mimo to przystępuje się do tej walki tak czy inaczej i doprowadza się ją do końca bez względu na przeszkody. Zwycięża się wtedy rzadko, ale przecież czasami się zwycięża.
— Harper Lee, Zabić drozda
SurvivedGirl
9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)
Reposted fromrousmadder rousmadder viasatyra satyra
SurvivedGirl
0582 9973
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaaynis aynis
SurvivedGirl
Zmiana nie jest najgorsza. Należy się niepokoić, gdy nic się nie zmienia.
— C.C. Hunter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadetox detox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl