Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

6602 45a7
Reposted fromhenna henna viabadblood badblood
SurvivedGirl
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viaayati ayati
SurvivedGirl
7797 589e
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamefir mefir
SurvivedGirl
0411 535c
Reposted fromsarazation sarazation viabadblood badblood
SurvivedGirl
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viabadblood badblood
SurvivedGirl
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viaJakisproblem Jakisproblem
SurvivedGirl
7873 cb77
Reposted fromdabkowa dabkowa viaheartbreak heartbreak
3475 5274
Reposted fromfreakish freakish viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
4777 d775 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxannabelle xannabelle
You never regret being kind.
“Du bereust niemals nett gewesen zu sein.”
(via h-erzrasen)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
0231 3dea
SurvivedGirl
5071 413f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

April 23 2017

SurvivedGirl
Jeśli spotyka Cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
8593 d31f
SurvivedGirl
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaxannabelle xannabelle
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
SurvivedGirl
5452 75c0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl