Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

SurvivedGirl
SurvivedGirl
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl

June 15 2017

SurvivedGirl
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
5122 9c34
SurvivedGirl
1791 6058 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth vialaparisienne laparisienne
6662 cec6
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada vialaparisienne laparisienne
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabadblood badblood
SurvivedGirl
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabadblood badblood
SurvivedGirl
5606 79cb
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabadblood badblood
SurvivedGirl
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, "Kraina Prozaca"
Reposted fromnervure nervure viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl