Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

July 20 2017

SurvivedGirl
SurvivedGirl
1756 47dd
SurvivedGirl
Reposted frombeinthe beinthe viaJakisproblem Jakisproblem
SurvivedGirl
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viabadblood badblood
SurvivedGirl
6719 451a
Reposted fromfitspro fitspro viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
SurvivedGirl
SurvivedGirl
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
SurvivedGirl

July 19 2017

SurvivedGirl
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
SurvivedGirl
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabadblood badblood
SurvivedGirl

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

SurvivedGirl
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
SurvivedGirl
0824 a984
Reposted fromagridoce agridoce viaAmericanlover Americanlover
SurvivedGirl
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl