Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

SurvivedGirl
0057 804c 500
Reposted frompiehus piehus viaheartbreak heartbreak
SurvivedGirl
SurvivedGirl
SurvivedGirl

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
SurvivedGirl
1539 b615
Reposted fromursa-major ursa-major vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viaJakisproblem Jakisproblem
SurvivedGirl
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viabadblood badblood

December 27 2017

SurvivedGirl
2670 9fe1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viabadblood badblood
SurvivedGirl
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
Najpierw jednak warto by sie dowiedziały, dlaczego macierzyństwo jest dla nich kluczowe. Często bowiem kobiety nie wiedzą, co chcą ze sobą zrobić. A jak bedą miały dziecko, staną się mamusiami, nie będą już same i bedą miały się kim zajmować. Dostaną w dodatku od bezbronnego niemowlęcia bezwarunkową miłość (chwilowo bezwarunkową), a i jeszcze znaczenie w społeczeństwie. Są kimś, bo są matkami! Mają dziecko. A bez niego? (Z drugiej strony - samotna matka w naszym społeczeństwie zajmuje niskie miejsce w hierarchii i bywa nieakceptowana).  Są to oczywiście najgorsze powody, by sprowadzić na świat człowieka. Dzieci płacą straszliwą cenę, jeśli z takich powodów zostały poczęte. Potem ja, moje koleżanki i koledzy psychologowie leczymy je, kiedy są już dorosłe, choć nie wiem, czy może się to udać do końca. Głodna emocjonalnie matka nie nakarmi miłością, tylko przekaże dziecku swój głód. Ono będzie miało głód miłości, matki i jeszcze swój, a potem przekaże to swojemu dziecku i ta sztafeta pokoleń będzie trwać dopóty, dopóki kto jej zdecydowanie nie przerwie i czegoś ze swoim głodem emocjonalnym nie zrobi.
SurvivedGirl
Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena vialaparisienne laparisienne
SurvivedGirl
6905 cb3f
SurvivedGirl
6034 a678
Reposted fromsaku saku viabadblood badblood
9388 66aa 500
SurvivedGirl
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viabadblood badblood
SurvivedGirl
9708 12ca
Reposted fromsundaydress sundaydress viaphilomath philomath
SurvivedGirl
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood

December 26 2017

SurvivedGirl
9160 6ab0
SurvivedGirl
8184 d528
Reposted fromursa-major ursa-major vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl